Serbia

Korisnička služba: e-pošta: [email protected], tel.: 0113216825.

 • Za pozive upućene sa govornica i mobilnih telefona, cena je RSD 84.00 po minutu.
 • Unesite svoj broj telefona na veb lokaciji da biste učestvovali.
 • Da biste igrali igru, morate da pozovete poseban broj telefona koji ćete pronaći na veb stranici trivijalne igre/kviza.
 • Igra se pokreće i možete da počnete da igrate trivijalnu igru/kviz koristeći tastaturu telefona da biste odgovorili na pitanja iz trivijalne igre.
 • Detaljnije objašnjenje: vaš unos će se koristiti za učešće u trivijalnoj igri/kvizu, a od vas se traži da pozovete premijum broj telefona.
 • To se može uraditi samo fizičkim pritiskom na broj na tastaturi ili sličnim sredstvima za biranje premijum broja telefona. Naknade za takve pozive se dodaju na vaš telefonski račun ili se oduzimaju od vašeg pripejd kredita.
 • Reprodukuje se pozdravna poruka (koja sadrži cenu po minutu, maksimalne troškove poziva) i uputstvo o tome kako da prihvatite i da potvrdite svoj unos.
 • Ako krajnji korisnik prekine poziv, veza će se automatski prekinuti i sa računa neće biti naplaćeni nikakvi premijum troškovi.
 • Korisnik unosi tačan odgovor pritiskom na tastere ”1” ili ”2” ili ”3” ili ”4” na tastaturi telefona.
 • Putem telefonske linije se često reprodukuju povratne informacije kao npr. kada tačno odgovorite.
 • Mogu se prikupiti poeni za svaki tačan odgovor gde je to moguće. Čim korisnik prekine vezu, trivijalna igra se završava.

Ιούλιος 2019

Rezime Uslova i odredbi:

Samo za stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva i starije od 18 godina. Učestvujte u periodu: isključivo između 1. jula 2019. godine i 31. decembra 2019. godine („Promotivni period“). Za učešće: Pozovite broj 0906200308, naplaćuje se 84,00 dinara po minutu, a ​​naplaćuje se i pristup sa broja telefona vašeg preduzeća, tokom maksimalnog trajanja poziva od 30 minuta i Promotivnog perioda i sledite zapisana uputstva da biste ušli u igru veštine. Nagrada(e): 1 iPhone XS. Posetite https://trivia2play.net/ za kompletne uslove i detalje o nagradama. Promoter: Media Pay Plus Ltd (pod imenom „Trivia2play“), sa adresom 161 Arch. Makariou Avenue III, Akapnitis Building, 5th floor, Office 5, P.C. 3027, Limassol, Cyprus. Za bilo kakve povezane upite za podršku pošaljite e-poštu na [email protected] ili pozovite 0113216825 (lokalna tarifa) između 9 časova ujutru i 5 časova popodne od ponedeljka do petka (bankovni praznici nisu uključeni) ili nam možete pisati na adresu e-pošte ili fizičku adresu.

Kompletni Uslovi i odredbe

1. Ova Promocija je otvorena samo za legalne stanovnike Srbije starije od 18 godina, izuzev zaposlenih kod Promotera, članova njihovih porodica, agenata ili bilo koga drugog ko je profesionalno povezan sa ovom Promocijom.

2. Period promocije: Učestvujte između 1. jula 2019. godine i 31. decembra 2019. godine.

3. Za učešće:

a.     Pozovite broj 0906200308, za pozive sa fiksnih i mobilnih telefona, cena je 84,00 dinara po minutu, a naplaćuje se pristup sa broja telefona vašeg preduzeća, tokom maksimalnog trajanja poziva od 30 minuta i promotivnog perioda i sledite snimljena uputstva da biste videli da li ste potvrdili učešće u Igri veština. Pozivi sa mobilnog telefona mogu biti znatno skuplji (za tačne troškove se obratite se svom mrežnom dobavljaču).

b.     Svaki dobitnik nagrade će biti obavešten da je ušao u igru veština sa svojim visokim brojem bodova. Učesnici koji nisu dobitnici nagrada će biti obavešteni i pozvani da nakon poziva ponovo učestvuju u narednom dostupnom krugu.

c.      U slučaju jednakog broja bodova unutar jednog promotivnog perioda, učesnici sa jednakim rezultatom dobijaju otvoreno pitanje koje im se šalje sa jasnom i nezavisnom opcijom da odgovore na pitanje. Tačan (najtačniji) odgovor na otvoreno pitanje će na kraju odlučiti ko je dobitnik nagrade u tom promotivnom periodu.

4. Broj prijava se identifikuje putem telefonskog broja koji koristite prilikom prijave i IP adrese. Za prijave će se naplaćivati tarifa od 84,00 dinara po minutu, a naplaćuje se pristup sa broja telefona vašeg preduzeća za svaku prijavu sve do maksimalnog dozvoljenog broja pokušaja.

5. Ako ste naveli svoj (mobilni) telefonski broj, on se koristi za komunikaciju sa vama i za potvrđivanje vaše prijave za bilo koju od usluga za koju ste se prijavili. Kada navedete da ste zainteresovani, koristimo i vaš (mobilni) telefonski broj da bismo vas informisali o (novim) proizvodima i uslugama. U bilo kom trenutku se možete odjaviti klikom na vezu u tekstualnoj poruci koju ćete primiti na svoj mobilni telefon. Možete se odjaviti iz baze podataka Promotera u bilo kom trenutku tako što ćete se poslati odbijanje saglasnosti na [email protected]

6. Na zahtev i u posebnim okolnostima će se izvršiti povraćaj novca za bilo koju validnu prijavu ili za bilo koje očigledno pogrešno upućene pozive. Ako verujete da imate pravo na povraćaj novca, kontaktirajte [email protected] kako biste dalje o ovome porazgovarali.

7. Ako niste nosilac platnog računa, morate da dobijete dozvolu od nosioca platnog računa pre nego što učestvujete.

8. Sve prijave moraju biti primljene do kraja promotivnog perioda da bi bile validne i ne preuzima se odgovornost za nečitljive, nepotpune ili zakasnele prijave.

9. Nagrada: 1 iPhone XS, crni, očekivana vrednost od najmanje 117629,00 dinara.

10. Nagrada nije prenosiva, ne može se menjati i ne može se zameniti za gotovinu ili druge alternative u celini ili delimično.

11. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Promoter zadržava pravo da nagradu zameni alternativom jednake ili veće vrednosti.

12. Molimo vas da dozvolite do 28 dana za isporuku nagrade od dana kada pobednik prihvati nagradu.

13. Promoter ne može biti odgovoran za bilo koje proizvode ili usluge trećih strana.

14. Izbor pobednika: Sve validne prijave (i njihovi sakupljeni bodovi) koje je Promoter primio tokom promotivnog perioda će biti uneti u igru veština koja će se sprovesti u roku od 3 radna dana od dana zatvaranja 31. decembra 2019. godine, uz potpunu nepristrasnost od strane Promotera putem nezavisnog promotivnog sistema verifikacije.

15. Obaveštenje o pobedniku: Pobednik će biti kontaktiran putem broja telefona ili adrese e-pošte koja je data prilikom prijave u roku od 5 radnih dana od pojedinačnog rezultata bodova i od njega će se tražiti da potvrdi identitet, podobnost, kao i da prihvati nagradu u roku od 14 dana od početnog kontakta. U slučaju da pobednik ne odgovori u roku od 14 dana od početnog kontakta, Promoter zadržava pravo da diskvalifikuje tog pobednika i nagrada će biti dodeljena alternativnom učesniku koji će biti odabran na isti način.

16. Promoter zadržava pravo da proveri podobnost učesnika. Promoter može da zatraži informacije koje smatra razumnim, a koje su neophodne za ovu svrhu i nagrada se može zadržati sve dok Promoter ne bude zadovoljan potvrdom.

17. Sve prijave moraju izvršiti sami učesnici. Grupne prijave trgovina, grupa potrošača ili trećih lica neće biti prihvaćene. Nepotpune ili nečitljive prijave, prijave putem makro formata ili drugih automatizovanih sredstava (uključujući sisteme koji se mogu programirati za prijavljivanje) i prijave koji u potpunosti ne ispunjavaju zahteve ovih uslova će biti diskvalifikovane i neće se računati. Ako postane očigledno da učesnik koristi računar(e) kako bi zaobišao ovaj uslov, na primer, korišćenjem „skripte“ ili „napada grubom silom“ da maskira svoj identitet manipulisanjem IP adresama, koristi identitete koji nisu njegovi ili bilo koja druga automatizovana sredstva u cilju povećanja svojih prijava u Promociji na način koji nije u skladu sa duhom Promocije, prijave tog učesnika će biti diskvalifikovane i bilo koja osvojena nagrada će se smatrati nevažećom.

18. Ne prihvata se nikakva odgovornost za prijave koje su izgubljene, oštećene ili odložene ili kao rezultat bilo kakve greške mreže, računarskog hardvera ili softvera. Dokaz o slanju neće biti prihvaćen kao dokaz o primanju.

19. Pobednik je odgovoran za sve odgovarajuće poreze koji su na snazi za zakonito traženje nagrade.

20. Promoter će koristiti samo lične podatke koji su dati u svrhu administracije promocije i ni u koje druge svrhe, osim ako nemamo vaš pristanak. Pročitajte našu politiku privatnosti na veb lokaciji.

21. U najvećoj mogućoj meri određenoj zakonom, Promoter ne može da prihvati bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak ili povredu koju je bilo koji učesnik koji učestvuje u Promociji pretrpeo ili kao rezultat prihvatanja ili učestvovanja u bilo kojoj od nagrada. Ništa neće isključiti odgovornost promotera za smrt ili lične povrede koje su rezultat njegovog nemara.

22. Ako iz bilo kojeg razloga Promocija ne može da se odvija po planu iz razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na varanje, neovlašćenu intervenciju, prevaru, tehničke kvarove ili bilo koje druge uzroke van kontrole promotera, koji oštećuju ili utiču na administraciju, bezbednost, pravednost, integritet ili pravilno sprovođenje ove promocije, Promoter zadržava pravo (u skladu sa bilo kakvim pisanim uputstvima datim u skladu sa važećim zakonom) da diskvalifikuje bilo koju osobu koja se kosi sa postupkom prijavljivanja i da ukine, izmeni ili obustavi Promociju.

23. Ako se dogodi neko delo, propust, događaj ili okolnost koje je van razumne kontrole promotera i koje sprečava promotera da se pridržava ovih uslova, promoter neće biti odgovoran za bilo kakvo nepoštovanje ili odlaganje izvršenja svoje obaveze .

24. Pobednik će morati da učestvuje u bilo kakvom razumnom publicitetu koji je povezan sa promocijom.

25. Ako ste pobednik promocije, saglasni ste da promoter može da objavi vaše ime i prebivalište kao pobednika ove promocije na veb lokaciji i u bilo koje druge razumne i povezane promotivne svrhe.

26. Učestvovanjem u ovoj Promociji, smatraće se da su svi učesnici prihvatili i da su se obavezali na ove uslove i odredbe.

27. Odluka promotera je obavezujuća u svim pitanjima koja se tiču ove promocije i ne unosi se u korespodenciju.

28. Uslovi i odredbe ove Promocije se tumače i primenjuju na osnovu lokalnog zakona u skladu sa principom nadležnosti zemlje porekla.

29. Za bilo kakve povezane upite pozovite 0113216825 (lokalna tarifa) između 9 časova ujutru i 5 časova popodne od ponedeljka do petka (bankovni praznici nisu uključeni) ili nam možete pisati na: [email protected].

Please click here to save the full terms.